ផលិតផល

 • Paper holder ZJ-V5B (V6B)

  អ្នកកាន់ក្រដាស ZJ-V5B (V6B)

  structure រចនាសម្ពន្ធ័ស៊ីមេទ្រីក៏អាចតំរឹមក្រដាសពីរបាច់ក្នុងពេលតែមួយបានដែរ for ក្រដាសអាចប្រើសំរាប់មិនឈប់សំរាប់ការងារ drive ដ្រាយដ្រាយមេកានិចដើម្បីបំពេញការគៀបក្រដាសលើកសំយុងទៅមុខចលនាចលនា។ ល។
  ★នីមួយៗ···

 • Paper holder ZJ-F

  អ្នកកាន់ក្រដាស ZJ-F

  structure រចនាសម្ពន្ធ័ស៊ីមេទ្រីក៏អាចតំរឹមក្រដាសពីរបាច់ក្នុងពេលតែមួយបានដែរ for ក្រដាសអាចប្រើសំរាប់មិនឈប់សំរាប់ការងារ drive ដ្រាយដ្រាយមេកានិចដើម្បីបំពេញការគៀបក្រដាសលើកសំយុងទៅមុខចលនាចលនា។ ល។
  ★នីមួយៗ···